dmk money Faktoring - doradztwo finansowe

Faktoring to instrument finansowy wspierania rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, polegający na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstwa, należnych od odbiorców z tytułu dostaw towaru lub usług oraz świadczeniu dodatkowych usług, m.in. w zakresie sprawozdawczości i kont rozrachunkowych odbiorców oraz egzekucji należności.

Różnice wynikające pomiędzy factoringiem a kredytem.

Faktoring stanowi alternatywy instrument finansowania bieżącej działalności gospodarczej do kredytu w rachunku bieżącym lub kredytu obrotowego. Przedsiębiorstwo ubiegając się o udzielenie kredytu musi posiadać zdolność kredytową, znaczy to że kredytobiorca winien posiadać odpowiednie aktywa trwałe, wystarczająco długą historię czynnej działalności gospodarczej oraz osiągać wystarczająco wysokie przychody oraz nie generować straty finansowej, jak również nie powinien widnieć jako dłużnik lub zły kredytobiorca w jednej z kilku baz ewidencji wymiany danych. W przypadku faktoringu faktor nie wymaga zabezpieczeń, po za nielicznymi wyjątkami, natomiast zwraca uwagę na wiarygodność odbiorców klienta. Mniej istotna jest ilość współpracujących z klientem kontrahentów, a większą uwagę zwraca się na warunki sprzedaży, terminy płatności oraz opóźnienia w regulowaniu zobowiązań. Reasumując, faktoring polega na wykupie wierzytelności na podstawie przedstawionych faktur, weryfikacji wiarygodności kontrahentów, prowadzeniu ksiąg rozrachunkowych, dyscyplinowaniu odbiorców oraz ściąganiu należności, a ponadto nie wpływa na zdolność kredytową przedsiębiorstwa.

faktoring dla małych firm

Najważniejsze fakty o faktoringu:

- nie wymaga zabezpieczeń na aktywach przedsiębiorstwa,

- nie wymaga badania zdolności kredytowej,

- nie wymaga udokumentowania historii czynnej działalności gospodarczej,

- nie obciąża budżetu przedsiębiorstwa z tytułu zadłużania kredytowego,

- zadawala się zabezpieczeniami w postaci wierzytelności handlowych,

- nie wprowadza zadłużenia się przedsiębiorstwa.

Najważniejsze zalety faktoringu:faktoring dmk money to klucz do sukcesu

- poprawa płynności,

- zabezpieczenie ryzyka utraty należności,

- profesjonalna obsługa wierzytelności,

- możliwość finansowania rozwoju firmy.

Wady faktoringu:

- produkt finansowy droższy w porównaniu z kredytem w rachunku bieżącym,

- obniżenie rentowności firmy.

Czy twój faktoring jest tani?

Podstawowym kosztem faktoringu, a który znajduje się w naszej ofercie, są odsetki płacone za okres używania gotówki naliczane od momentu jej wypłacenia do dnia ostatecznego rozliczenia transakcji. Jednakże większość faktorów, przede wszystkim bankowych, stosuje dodatkowo różne prowizje i opłaty. Większość doradców factoringowych zazwyczaj profesjonalnie odwraca uwagę większości przedsiębiorców od tych kosztów:

- Prowizja za rozpatrzenie wniosku,

- Prowizja przygotowawcza,

- Prowizja przygotowawcza od limitu miesięcznego zaangażowania zazwyczaj w wysokości 1%,

- Prowizja od przyznanego limitu,

- Prowizja faktoringowa, zazwyczaj dla każdej transakcji (od 0,15% do 3%),

- Odsetki ustawowe - za przekroczenie terminu płatności przez dłużnika WIBOR1M+marża,

- Miesięczna opłata administracyjna,

- Opłata za analizę dłużników,

- Opłata z tytułu egzekucji sądowej,

- Opłata z tytułu windykacji,

- Obsługa prawna,

- Prowizja za przyjęcie ryzyka (w faktoringu bez regresu) zazwyczaj od 0,3% do 0,49% wartości transakcji lub

- Prowizja reasekuracyjna (w faktoringu z regresem z ubezpieczeniem),

- Opłata za niewykorzystany limit zazwyczaj od 0,2% do 0,3% wartości limitu.

Jeśli potrzebujesz doradztwa biznesowego bądź profesjonalnej analizy kosztów faktoringu, skorzystaj z wiedzy i usług naszych specjalistów. Być może docenisz oferowany przez nas prosto liczony faktoring.

Jeśli Twoja firma potrzebuje środków finansowych przed terminem upływu płatności z faktur lub chce zachować płynność finansową, to skorzystaj z faktoringu.

TAGI: faktoring dla zaawansowanych, faktoring z regresem, faktoring bez regresu, faktoring odwrotny, faktoring dla nowych firm, faktoring dla małych firm, faktoring transportowy, faktoring eksportowy, kredyt firmowy

<<<powrót

droga do sukcesu

Zapoznaj się z:

Faktoring odwrotny

Faktoring zamówieniowy

Faktoring dla małych firm

Faktoring dla nowych firm

Faktoring dla zadłużonych

Faktoring odwrotny

Faktoring niejawny

Sprawdź również:

Dla kogo faktoring?