dmk money Polityka ochrony danych osobowych

Zastrzeżenia ogólne.

Jeśli jesteś naszym Klientem lub złożyłeś zapytanie ofertowe poprzez formularz albo bezpośrednio kontaktując się z nami, to w świetle przepisów jesteśmy administratorem Pana/ Pani danych osobowych.

To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i obowiązującymi przepisami.

DMK Money Sp. z o.o. zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania. DMK Money Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych.

Wszelkie pytania, uwagi lub wnioski dotyczące niniejszej polityki prosimy o przesyłanie na adres e-mail: iod@dmkmoney.pl

Administratorem danych osobowych jest DMK Money Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy 59-220, przy ul. Wojska Polskiego 1/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000469823, REGON: 221918209, NIP: 9571070984 [dalej: DMK Money lub Administrator].

Administrator danych osobowych informuje, że wyrażone zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę ich udzielającą, są zgodne z wymogami art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO].

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWARZANIA

DMK Money pozyskuje i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane, w następujących kategoriach danych osobowych:

a) Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres, nazwa firmy, NIP, REGON, KRS, rodzaj dokumentu, seria i numer dokumentu);

b) Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail);

c) Dane z oficjalnych źródeł rejestrowych i baz przedsiębiorców.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

DMK Money informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

DMK Money nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskiej.

ODBIORCY DANYCH

1) DMK Money i/ lub instytucje finansowe i/ lub partnerzy handlowi w związku z przedmiotem zlecenia Klienta, na podstawie zawartych umów;

2) DMK Money może ponadto udostępniać dane podwykonawcom, czyli podmiotom, z których DMK Money korzysta przy przetwarzaniu danych, którzy przetwarzają dane na podstawie umowy i tylko zgodnie z poleceniami DMK Money.

3) DMK Money każdego powierzenia lub udostępnienia danych osobowych dokonuje zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż na okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

DMK Money przetwarza dane osobowe Klienta realizując poniższe cele:

1) w celu rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy na czas ofertowania i negocjacji warunków umowy - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2) w celu realizacji umowy na czas realizacji umowy - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

3) na okoliczność prowadzenia sporów dotyczących roszczeń wynikających z umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora do chwili prawomocnego zakończenia danego sporu sądowego i egzekucyjnego lub do chwili upływu terminu przedawnienia tych roszczeń - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

4) w celach statystycznych i archiwalnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem DMK Money w terminie pięciu lat od momentu ostatniego zdarzenia uzasadniającego przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją umowy - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

5) w celu wypełniania obowiązków prawnych Administratora, w tym podatkowych do czasu ustania tych obowiązków - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

6) w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług DMK Money, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

7) w celach marketingowych na podstawie dodatkowych zgód, w zakresie marketingu produktów i usług DMK Money do czasu cofnięcia przez Klienta zgody - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

8) w celu marketingu bezpośredniego drogą telefoniczną na podstawie dodatkowo uzyskanej zgody do czasu cofnięcia przez Klienta zgody - podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

9) w celu przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną (SMS, e-mail) na podstawie dodatkowo uzyskanej zgody do czasu cofnięcia przez Klienta zgody - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

PRAWA PODMIOTU DANYCH

DMK Money informuje, że Klientowi przysługuje:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;

2) prawo do sprostowania niekompletnych lub niepoprawnych danych osobowych o każdym czasie;

3) prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub został wniesiony sprzeciw i nie zachodzą okoliczności uprawniające do dalszego przetwarzania danych, o których mowa w pkt 1.6. lit. a) RODO lub dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem lub dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane bądź też w inny sposób przetworzone lub dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub w prawie Rzeczypospolitej Polskiej;

4) prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli Klient kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych , wyłącznie na okres pozwalający sprawdzić ich prawdziwość lub wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych, wyłącznie do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie DMK Money są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a został wniesiony sprzeciw w celu usunięcia danych osobowych, z żądaniem w zamian ograniczenia ich wykorzystania lub Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, a te są potrzebne ww. osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

5) prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;

6) prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku związanym ze szczególną sytuacją Klienta o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.

7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy prawa:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI ORAZ PROFILOWANIE

DMK Money nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania danych osobowych.

GWARANCJA

DMK Money daje gwarancje, że wdrożył odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne, oraz posiada odpowiednie zasoby aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi rozporządzenia RODO oraz że subprocesorzy (instytucje finansowe i/ lub partnerzy handlowi) zastosowali co najmniej równorzędny poziom ochrony danych osobowych co DMK Money.

ŹEÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Jeśli Klient, dowiedział się o produktach i usługach DMK Money od podmiotu pośredniczącego w nawiązaniu współpracy z DMK Money i wyraził mu zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym na ich udostępnienie DMK Money w celu zapoznania się z ofertą DMK Money i/ lub w celu zawarcia umowy, to źródłem pozyskanych danych osobowych Klienta przez DMK Money jest ten podmiot pośredniczący.

2. Jeśli Klient kontaktuje się z DMK Money drogą elektroniczną e-mail, to oświadcza, iż zapoznał się z treścią polityki ochrony danych osobowych DMK Money i tym samym został prawidłowo poinformowany przez DMK Money o treści art. 13 Rozporządzenia Ogólnego w sprawie ochrony danych osobowych [RODO] zgodnie z umową oraz że wyraził zgodę dla DMK Money na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i przesyłanie informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz że uprawnia DMK Money do przekazania swych danych osobowych instytucjom finansowym lub partnerom handlowym bez których wykonanie umowy przez i za pośrednictwem DMK Money byłoby niemożliwe.