dmk money - finansowanie środków trwałych

dmk money Dotacje i fundusz unijne

Fundusze Unijne

fundusze unijne - dotacje unijneFundusze unijne - biznes plan, kredyt lub leasing (finansowanie projektu), studium wykonalności.

Inwestycje z wykorzystaniem środków unijnych są przeznaczone dla nowopowstałych przedsiębiorstw jak i firmy o ugruntowanej pozycji na rynku. Z pozyskanych środków z unijnej dotacji przedsiębiorca zrealizuje inwestycje związane między innymi z rozbudową, rozszerzeniem produkcją, zmianą profilu produkcyjnego, a także tworzeniem nowych miejsc pracy. Inwestycje mogą dotyczyć także zakupów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Przedsiębiorcom oferujemy usługi doradcze obejmujące cały proces związany z pozyskaniem dotacji unijnych. Proces obejmuje nie tylko aplikowanie wniosku, tworzenie biznes planu ale również doradztwo i obsługę wniosków kredytowych lub leasingowych.

Oferowane przez nas usługi konsultingowe w zakresie pozyskania i rozliczenia dotacji z funduszy Unii Europejskiej obejmują następujące pola działania:

■ Analizę przedsiębiorstwa. Oceniamy możliwość uzyskania dofinansowania z właściwego programu pomocowego i strategię finansowania projektu.

■ Sporządzenie Biznes Planu. Przygotowujemy całość dokumentacji niezbędnej dla uzyskania kredytu inwestycyjnego na finansowanie projektu lub leasingu, w tym uzyskanie promesy kredytowej.

■ Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków unijnych oraz wszelkich wymaganych załączników. Usługa ta obejmuje m.in. przygotowanie wniosku, sporządzenie studium wykonalności lub Biznes Planu, prognoz finansowych, analiz marketingowych i ekonomiczno - finansowych.

■ Monitoring zgodności realizacji projektu. Usługa ta obejmuje m.in. przygotowanie okresowych raportów oraz raportu finalnego, oraz doradztwo w procesie rozliczania wykorzystania dotacji.

Grand unijny na stworzenie stanowiska pracy

Jako przedsiębiorca możesz skorzystać z grandu unijnego na stworzenie stanowiska pracy w oparciu o sporządzoną dokumentacje pod dotację z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przyznane środki mogą być przeznaczone na zakup wszelkiego rodzaju wyposażenia niezbędnego dla tworzonego stanowiska pracy na którym będzie pracował nowo zatrudniony pracownik. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy nie może wynosić więcej niż 100 000 złotych.

Idealnym rozwiązaniem jest to iż przedsiębiorca może wskazać z imienia i nazwiska osobę, przy czym konieczne jest by wskazana osoba w tym czasie była zarejestrowana jako osoba bezrobotna w Urzędzie Pracy.

Wymagane dokumenty:

- dokumenty rejestrowe lub założycielskie podmiotu,
- dokumentacja dochodowa,
- struktura zatrudnienia w firmie na dzień dzisiejszy,
- zaświadczenia z US i ZUS dotyczące pracowników,
- Biznes Plan z prognozami symulującymi wzrost dochodowości ze względu na utworzenie nowego stanowiska pracy,
- opis stanowiska pracy,
- specyfikacja stanowiska pracy,
- wskazanie majątku produkcyjnego firmy,
- wniosek.

Jeśli jesteś zainteresowany kompleksową usługą świadczoną przez DMK Money skontaktuj się z nami. Szacowana cena usługi od 500 złotych.

Dotacje z Urzędu Pracy na założenie indywidualnej działalności gospodarczej

Dotacje z Urzędu pracy może otrzymać wyłącznie osoba fizyczna na założenie indywidualnej działalności gospodarczej. Aby wzrosły szanse takiej osoby na otrzymanie dotacji na założenie indywidualnej działalności gospodarczej nie wystarczy dobrze sporządzony wniosek. Konieczne jest przygotowanie we właściwy sposób pełnej dokumentacji oraz wskazanie przez beneficjenta doświadczenia związanego z przyszłą działalnością, wskazanie i udokumentowanie odpowiedniego wykształcenia lub cech preferowanych przez dany Urząd Pracy, np. odpowiedni wiek lub długi okres bezrobocia.

Wymagane dokumenty:

- dowód osobisty,
- koncesje, pozwolenia, uprawnienia posiadane przez osobę chcącą otworzyć działalność gospodarczą (np. dyplomy ukończenia szkoły, uprawnienie operatora koparki, itp.),
- Biznes Plan lub Koncepcja rozwoju firmy,
- opis stanowiska pracy,
- specyfikacja stanowiska pracy,
- wniosek.

Jeśli jesteś zainteresowany kompleksową usługą świadczoną przez DMK Money skontaktuj się z nami. Szacowana cena usługi to około 500 złotych.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z UP

Przyznane środki mogą być przeznaczone na zakup wszelkiego rodzaju wyposażenia niezbędnego dla tworzonego stanowiska pracy na którym będzie pracował nowo zatrudniony pracownik. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy nie może wynosić więcej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia w ostatnim kwartale, co w chwili obecnej daje kwotę 20 494,00 zł.

Z dotacji z UP mogą skorzystać jedynie te podmioty które działają na rynku co najmniej 6 miesięcy, przy czym utworzone stanowisko pracy należy utrzymać przez okres minimum dwóch lat. Idealnym rozwiązaniem jest to iż przedsiębiorca może wskazać z imienia i nazwiska osobę, przy czym konieczne jest by wskazana osoba w tym czasie była zarejestrowana jako osoba bezrobotna we właściwym ze względu na siedzibę firmy Urzędzie Pracy.

Wymagane dokumenty:

- dokumenty rejestrowe lub założycielskie podmiotu,
- dokumentacja dochodowa wykazująca ekonomiczny sens wykorzystania dotacji,
- struktura zatrudnienia w firmie na dzień dzisiejszy,
- zaświadczenia z US i ZUS dotyczące pracowników,
- Koncepcja Rozwoju Firmy wraz z symulującymi wzrostu dochodowości ze względu na utworzenie nowego stanowiska pracy i ze wskazaniem działania na ekonomikę makrootoczenia,
- opis stanowiska pracy,
- specyfikacja stanowiska pracy,
- wskazanie majątku produkcyjnego firmy,
- wniosek.

Skontaktuj się z nami.

<<<powrót

Zasoby powiązane:

Kredyty inwestycyjne

Elektrownie wiatrowe

Ekotechnologie

Leasing

Zapoznaj się też z:

Restrukturyzacja Spółek

Restrukturyzacja Rybołóstwa

 

Te pieniądze już czekają na Ciebie:

dotacje z unii europejskiej

 

Wykorzystaj środki finansowe na jeden z celów:

- rozwój działalności gospodarczej,

- nowe inwestycje i technologie,

- założenie indywidulanej działalności gospodarczej,

- na stworzenie nwego stanowiska pracy wraz z uposażeniem technicznym.